സാമ്പിൾ ഫലം കാണുക !

വാട്‌സാപ്പിലൂടെ വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് അയക്കുവാൻ താഴെ ഉള്ള വാട്‌സ്ആപ്പ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ! സംശയങ്ങൾക്ക് താഴെയുള്ള ഫോൺ ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വിളിക്കാവുന്നതാണ് !

OIP.jpg

Astro-Vision ൻ്റെ 65 -70 പേജ് സമ്പൂർണ ജാതകം ഇപ്പോൾ 199/- രൂപ ഫീസിൽ വാട്സ്ആപ്പിൽ അയച്ചു തരുന്നു ! രജിസ്റ്റർ ചെയ്‌തു കഴിഞ്ഞൽ 2 മണിക്കൂറുകൾക്കു ഉള്ളിൽ ഗ്രഹനില വാട്സ്ആപ്പിൽ അയച്ചു തരുന്നു ! തെറ്റുകൾ ഇല്ല എന്നു ഉറപ്പു വരുത്തിയ ശേഷം ഫീസ് അയക്കുക ! അതിനു ശേഷം ഉടൻ സമ്പൂർണ ജാതകം  അയച്ചു തരുന്നു !

ജനന സമയം *
arrow&v
arrow&v
arrow&v

Astro-vision Full Horoscope with detailed charts, calculations and predictions, Includes Sayana and Nirayana longitudes of planets, Rasi, Navamsa, Bhava, Varga charts, Ashtakavarga, Dasa/Bukti/ Paryantar dasa periods. Lords of houses, Planetary conjunctions. Combustion, retrograde, aspects. Benefic/malefic analysis, Kujadosha check. Upagraha charts, Planetary friendship, drik table, Shadbala and Bhava bala, Yogas. Astrological day of birth, Regional Calendar Year, Dinamanam, Kalidina Sankhya, Ganam, Yoni, Animal, Bird & Tree for the birth star, Chandra Avastha, Chandra Vela and Chandra Kriya, Dagda Rasi, Angatidyan, Yogi Star, Avayogi Star, Yogi, Avayogi & Duplicate Yogi, Lagna Aruda and Dhana Aruda, Atma Karaka, Karakamsa & Amatya Karaka, Sudarshana Chakra, Aruda Chakra and the seven Karakas according to Jaimini system, Shodasavarga table charts (Rasi to Shashtiamsa), Table of the Lords of Shodasavarga, Varga Bheda table. General predictions including chapters on marriage, dasa changes and transit forecast.

Copyright 2020 © www.jhathagam.in

Astrology Malayalam | Thiruvaniyoor | sasikumar1714@gmail.com