വിവാഹ  പൊരുത്തം / ജാതകം 12 മണിക്കുറുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ   നിങ്ങളുടെ 

Whats App ൽ PDF ആയി അയക്കുന്നതാണ് ! ശേഷം ഫീസ് അയച്ചാൽ മതി !

പൊരുത്തം 51.00  ₹

ജാതകം 51 .00 ₹

ജാതകം / വിവാഹ പൊരുത്തം PDF ഫയൽ ആയി നിങ്ങളുടെ WhatsApp ൽ

12 മണിക്കുറുകൾക്ക് ഉള്ളിൽ ലഭിക്കും !

 

Copyright 2020 © www.jhathagam.in

Astrology Malayalam | Thiruvaniyoor | sasikumar1714@gmail.com